“ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪੁ।। ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ।। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ।।”

 “Ik Oankaar Satnaam Kartaa Purakh Nirbhau Nirvair Akaal Moorat Ajoonee Saibhan Gur Prasaad.Jap. Aad sach jugaad sach. Hai bhi sach nanak hosee bhi sach”

English: One Universal Creator God- The name is Truth. Creative.  Being personified. No fear. No hatred. Image of the undying, beyond birth, self-existent. By Guru’s Grace ~Chant And Meditate. True in the primal beginning. True throughout the ages. True here and now. O Nanak, Forever And Ever True.

I am lucky that I am born and brought up in a magnificent yet beautiful city like Amritsar, Punjab which has proximity to Pakistan border at Wagha, Attari.

We have incredible sights and eateries to offer. But in this blog, I am going to take you on a tour of the Golden Temple, a place which manages to capture my heart each time I visit.

Best Time To Visit The Golden Temple

You must visit this spellbound shrine either at the crack of the dawn when Guru Granth Sahib Ji is brought to the sanctum from Akal Takhat Sahib (Throne of Immortal) or at dead of the night to enjoy the temple decorated in lights reflecting its image in the pool against the dark background of the night sky.

The four entry gates to the Golden Temple are made up of gold and copper sheets. They signify that everyone’s equal and welcome, irrespective of religion, creed, and gender.

There is a dome with golden foil and the ceiling is embellished with the embossed design done by skilled artists by their hands’ worth Rupees 140 crores.  Gobsmacked?


Also Read: 10 Cringe Instagram Trends During Corona That Are Keeping People Sane


Post entering the Golden Temple, go in for clockwise circumambulation circling the temple to seek the offerings. I bet a sense of peace shall follow.

On every few steps, you will be encountered by boards unravelling the history and the lives of all Sikh gurus.

As you pass by picturesque, the hymns sung abreast are so soothing and melodious to your ears. If your itinerary is not too crammed, you must sit for a couple of hours and enjoy blue skies and hymns.

Glancing anywhere will give you a sense of tranquillity which is off the charts!

Golden Temple : Sarovar

You will also notice that the temple is surrounded by Sarovar (Pool of Nectar). It is believed that drinking, applying or taking a dip in Amrit (sacred water) is a sacred act that leads to eternal salvation.

“Nanak naam jahaz hai chade so utre paar”

(Having faith in Nanak will take you out of troubled waters)

You must savour the Kara Prasad, the sacred pudding that will be served to you by the Sewadaar. This deadly combination of ghee rightly mixed with flour is enough to teleport you to heaven.

After indulging in prayers, head over to the langar which is available 24×7 round the clock at the Golden Temple.

The Golden Temple Houses The World’s Largest Free Community Kitchen!

The langar served to you will be cooked by volunteers. These volunteers are from all over the world. They serve and eat the meal which has dal(pulses), roti(bread), sabzi(dry vegetables) and kheer(sweet pudding) to lakhs of devotees each day.

Once you’ve eaten to your heart’s content, you can move towards the exit.

I will suggest that you must turn back one last time, close your eyes and make a wish!

There’s something about the Golden Temple that will surely keep you coming back.

Best Way To Reach The Golden Temple

The Raja Sansi International Airport(ATQ), connected to the world via several international as well as domestic flights, is 13 km away from Golden temple. You can hire a cab to reach the city centre in 23 minutes which will cost INR 300-350 from Airport. The city is linked to all the major cities of the country via rail as well. 

I hope you visit the Golden Temple soon. The warmth that offers makes it unique yet absolutely majestic!

Did you find this guide helpful? Do let me know in the comment section below.


Image source: Google images

Sources: Wild Frontiers , Golden Temple Org.


Other Recommendations:

Nandita Razdan

Written by

Nandita Razdan

A caffeine-based life-form who has a bizarre addiction for quirky tumblers and fascinated by the earthy smell that follows a rainfall. A creative head and hand for art. A slothful soul trying to look good since 1998 and spreading smiles through words.